Obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platí pro provedení našich zakázek, tj. společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o., IČ: 270 88 219, se sídlem Uherské Hradiště, Jaktáře 1660, PSČ 686 01, tzn. objednávek nebo poptávek společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. u obchodních partnerů, anebo odsouhlasených nabídek obchodních partnerů, dodavatelů (dále uvedení obchodní partneři a dodavatelé jen jako „dodavatel“), příp. jejich dodatků, pokud není výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

2.0 Nabídky

Nabídky považujeme vždy za bezplatné a nezávazné. Dodavatel je povinen upozornit ve své nabídce na odchylky od naší poptávky.

3.0 Objednávky/uzavření smlouvy

3.1 Naše objednávky jsou pro nás závazné, pouze pokud jsou učiněny písemně nebo pokud jsou po telefonickém oznámení spolu s uvedením čísla objednávky písemně potvrzeny. Písemná forma je zachována i při použití prostředků dálkového přenosu dat.

3.2 Pokud naše objednávky nebudou bezodkladně – nejpozději však do dvou týdnů od doručení – písemně potvrzeny, jsme oprávněni z důvodu zajištění včasného plnění (dále také jen jako „dodávky“) takovou objednávku zrušit. Odvolání odsouhlasené nabídky nebo poptávky bude závazné, pokud dodavatel během dvou týdnů od jeho doručení neprojeví svůj nesouhlas.

3.3 Způsobem přiměřeným pro dodavatele můžeme požadovat změny předmětu dodávky v jejich konstrukci a provedení. Přitom je třeba dopady těchto změn, zejména s ohledem na vyšší či nižší náklady, stejně jako na termíny dodání přiměřeně společnou dohodou upravit.

4.0 Korespondence

Pro objednávky, korespondenci a dodatečné dotazy je příslušné výhradně naše nákupní oddělení. Faktury a další přepravní dokumenty musí vždy obsahovat naše číslo objednávky.

5.0 Ceny

Ceny se rozumějí v Eurech nebo v korunách českých (Kč) a jedná se o ceny pevné, pokud výslovně nepotvrdíme doložku o klouzavých cenách nebo cenové výhrady, a zahrnují odměnu za veškeré dodávky a plnění, které byly dodavatelem poskytnuty. Ceny jsou brány jako netto bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena v příslušné zákonné výši. Sjednané ceny platí, pokud není ujednáno jinak, včetně nákladů na dodání do místa plnění.

Poskytnuté zálohy jsou při eventuálním zvýšení ceny určeny na úhradu části pevné ceny.

6.0 Dodávky/místo plnění

6.1 Dohodnuté termíny dodání a plnění jsou závazné. Rozhodující pro zachování termínů dodání či dodacích lhůt je doručení předmětu plnění do místa určení (zpravidla sídla společnosti). Je-li výslovně sjednáno plnění bez dodání do místa určení společností, je dodavatel povinen připravit zboží včas k naložení a přepravě v místě svého podnikání. Předčasná dodávka vyžaduje náš předchozí souhlas. Částečné dodávky jsou přípustné pouze s naším souhlasem a jako takové musí být označeny.

6.2 Ke každé dodávce je třeba přiložit dodací list ve třech vyhotoveních, který musí obsahovat alespoň údaje o množství a přesném označení předmětu dodávky a naše číslo objednávky.

6.3 Následky nesprávného, neúplného nebo opožděného doručení přepravních dokladů jdou k tíži dodavatele.

6.4 Dodávané zboží je poskytováno v řádných obalech, které jsou zahrnuty v ceně plnění.

6.5 Místem plnění povinností dodavatele je sídlo objednatele, není-li v jednotlivých případech stanoveno jinak.

7.0 Zpoždění dodávky/prodlení s plněním

7.1 Pokud nebudou termíny dodání zboží a termíny plnění dodrženy z důvodů ležících na straně dodavatele, jsme v případě prodlení oprávněni požadovat náhradu škody z titulu nesplnění povinnosti nebo odstoupit od smlouvy.

7.2 Pokud dodavatel předvídá obtíže týkající se výroby nebo kvality materiálu nebo pokud nastanou neovlivnitelné okolnosti, které by mohly dodavateli bránit ve včasném dodání zboží v předepsané kvalitě, je povinen nás o tom neprodleně písemně informovat. Přijetí opožděné dodávky nebo provedených prací nelze považovat za vzdání se nároku na náhradu škody z titulu prodlení s plněním.

7.3 Vyhrazujeme si právo požadovat v případě prodlení dodavatele s dodáním zboží nebo jiným sjednaným plněním, po dodavateli smluvní pokutu u dodávek zboží ve výši 0,2 % z ceny zboží, s jehož dodáním je dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení a u dodávek odlišných od dodání zboží ve výši 0,2 % z ceny zakázky, v rámci níž je dodavatel v prodlení se splněním jeho povinností, a to za každé takové prodlení a za každý započatý den prodlení.

8.0 Přechod nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody na věci na nás přechází až v okamžiku, kdy námi zmocněný zaměstnanec potvrdí přijetí zboží. U dodávky spojené s montáží nastává okamžik přechodu nebezpečí nejdříve po uplynutí tzv. zkušební doby, která činí čtyři týdny od uvedení dodávky do bezvadného provozu, není-li v jednotlivých případech sjednáno výslovně jinak.

9.0 Vyšší moc

Pokud je nám z důvodu vyšší moci, stávek, nepokojů nebo úředních nařízení přechodně zabráněno převzít předmět dodávky, jsme osvobozeni od povinnosti převzít po dobu poruchy a v rozsahu jejího působení. Toto platí též v případě, že tyto události nastanou v okamžiku, kdy se příslušná smluvní strana nachází v prodlení. Smluvní strany jsou si povinny o okolnostem přiměřeným způsobem a bezodkladně poskytnout potřebné informace a přizpůsobit své povinnosti změněným okolnostem v souladu s účelem sjednané dodávky.

10.0 Předmět dodávky

10.1 Pro obsah, práce a rozsah dodávky je rozhodující naše objednávka.

10.2 Nákresy, popisy apod., které jsou součástí objednávky, jsou pro dodavatele závazné, je však povinen je přezkoumat s ohledem na jakékoliv nesrovnalosti a neprodleně nás písemně upozornit na zjištěné či domnělé chyby. Dodavatel je odpovědný sám za jím vypracované nákresy, plány a výpočty i v případě, že tyto jsou námi odsouhlasené.

10.3 Předměty dodávek musí být zhotoveny a provedeny tak, aby ke dni dodávky odpovídaly platným zákonným předpisům v místě plnění, včetně příslušných norem ČSN či jiných doporučujících norem vztahující se k předmětu plnění, zejména o technických pracovních prostředcích, nebezpečných pracovních látkách, ochraně před úrazy, emisní ochraně a bezpečnosti práce, stejně jako zajištěným poznatkům ergonomie.

10.4 Dodání většího množství, které se odlišuje od sjednané maximální hmotnosti, nebude námi uhrazeno a považuje se za sjednané množství, bez vlivu na konečnou cenu za plnění. Za jiné, námi přijaté dodávky nad sjednané množství, uhradíme sjednanou smluvní cenu.

11.0 Mlčenlivost, ochranná práva třetích osob

11.1 Výrobní prostředky jako jsou modely, vzory, nástroje, šablony, nákresy a jiné obdobné, které jsme dali k dispozici, nebo dle našich údajů byly vyhotoveny dodavatelem, nesmí být zcizeny, zastaveny, ani jiným způsobem předány třetím osobám bez našeho písemného svolení, ani jinak užity ve prospěch třetí osoby ani pro vlastní účely dodavatele. Rozmnožování takových předmětů je přípustné pouze v rámci provozních potřeb a předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Totéž platí i pro předměty vyrobené s pomocí takových výrobních prostředků.

11.2 Dodavatel výslovně ujišťuje, že dle jeho znalostí a dle jeho přesvědčení neexistují k předmětu dodávky v tuzemsku ani v zahraničí žádná práva třetích osob. Dodavatel odpovídá za všechny škody, které by nám porušením takových práv duševního vlastnictví v souvislosti s předmětem dodávky vznikly, a zavazuje se zprostit nás nároků vznesených nositelem takového práva. Totéž platí i pro dodávky ze strany třetích osob.

11.3 Po vyřízení naší objednávky je dodavatel povinen i bez jakékoli výzvy vrátit výrobní prostředky, které jsme mu poskytli nebo které byly zhotoveny na náš účet. V případě, že převezmeme výrobní náklady, vzniká nám spoluvlastnictví v rozsahu naší účasti na nákladech.

12.0 Výhrada vlastnického práva

12.1 Materiál, který jsme poskytli k provedení objednávky, zůstává v našem vlastnictví. Zpracování, přeměna nebo spojení tohoto materiálu s jinými předměty, které nám nenáleží, je prováděno pro nás. Nový předmět vytvořený z námi poskytnutého materiálu pro nás dodavatel uschová.

Při zpracování, přeměně či spojení našeho materiálu s předměty, které náleží dodavateli či třetí osobě, nám náleží spoluvlastnictví k nově vytvořeného předmětu ve výši poměru hodnoty námi poskytnutého zpracovaného, přeměněného nebo spojeného materiálu k hodnotě nově vzniklého předmětu. Dodavatel není oprávněn právně nakládat s námi poskytnutým materiálem. Dodavatel je povinen nás neprodleně informovat o zadržení nebo jiném omezení námi poskytnutého materiálu třetí osobou.

12.2 Dodavatel je povinen na vlastní náklady pojistit proti krádeži a požáru podklady, jako např. výkresy, modely apod., které jsme mu dali k dispozici, jakmile je převezme do úschovy, a to s vinkulací pojistného plnění v náš prospěch.

13.0 Řízení jakosti

Dodavatel zaručuje, že jeho dodávky zachovávají stav vědy a techniky, bezpečnostní předpisy a sjednaná technická data. Dodavatel musí zavést a prokázat zavedení systému řízení kvality dle normy ISO TS 16949.

14.0 Odpovědnost za vady

Ve lhůtě dvou týdnů od převzetí dodávky jsme oprávněni vytknout vadné dodávky, nesprávné dodávky a množstevní odchylky. Pokud se nejedná o vadu zjevnou, začíná běžet lhůta k uplatnění práv z vadného plnění od okamžiku zjištění vady.

V případě dodání vadného zboží platí:

14.1 Vadné díly budou námi označeny. Vyřazení vadných dílů bude provedeno na náklady dodavatele. Dodavateli však bude poskytnuta možnost před započetím výroby (zpracování nebo montáž) provést vyřazení vadných dílů, odstranění vad nebo náhradní dodávku, ledaže je to pro nás nepřijatelné. Pokud dodavatel není schopen toto provést nebo pokud to neučiní neprodleně, jsme oprávněni i bez poskytnutí dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit stejně jako zaslat vadné zboží dodavateli zpět na jeho náklady. V naléhavých případech můžeme po dohodě s dodavatelem provést odstranění vad sami nebo prostřednictvím třetí osoby. Tímto vzniklé náklady hradí dodavatel. Pokud by bylo stejné zboží opakovaně dodáno vadné, jsme oprávněni po písemném upozornění odstoupit od smlouvy i pro dosud nesplněnou část dodávky.

14.2 Pokud je vada zjištěna až po započetí výroby, můžeme požadovat dodatečné plnění a náhradu vzniklých nákladů spojených s výrobou vadných výrobků a nákladů na odstranění těchto vadných výrobků, stejně jako náklady na výrobu a montáž (náklady za práci a náklady za materiál), které jsou nezbytné pro dodatečné plnění, pokud je tak dohodnuto, nebo přiměřeně snížit sjednanou cenu o slevu z takového vadného plnění.

14.3 Při porušení jiné povinnosti dodavatele, která překračuje dodávku vadného zboží, např. v případě porušení povinnosti informační, projednací nebo přezkumné můžeme požadovat náhradu následné škody vyplývající z vad zboží. Tato následná škoda vyplývající z vad zboží je taková škoda, kterou jsme utrpěli dodávkou vadného zboží na jiných právních statcích než je zboží samotné.

15.0 Odpovědnost za vady

Nároky z odpovědnosti za vady můžeme uplatnit nejpozději do 24 měsíců od dodání předmětu plnění. V případě dílů pro motorová vozidla uplynutím 24 měsíců od prvního uvedení vozidla do provozu nebo zabudování náhradních dílů, nejpozději však uplynutím 30 měsíců po obdržení dodávky námi. Naše regresní nároky z titulu odpovědnosti za vady výrobku vůči dodavateli zůstávají nedotčeny i po uplynutí shora uvedených lhůt. Tyto nároky je možné uplatnit i v případě, že koncový zákazník není spotřebitel, ale podnikatel.

16.0 Odpovědnost

16.1 Dodavatel odpovídá za provedení opatření k odvrácení škody (např. za stažení výrobku z trhu), pokud má takovou právní povinnost.

16.2 Pokud by třetí osoba vůči nám z titulu objektivní odpovědnosti podle kogentního ustanovení vznesla nárok, vstupuje dodavatel vůči nám do tohoto vztahu tak, jako by byl sám bezprostředně odpovědný.

17. Místo plnění, příslušnost soudu, rozhodné právo

17.1 Místem plnění je naše sídlo.

17.2 Místní příslušnost soudu pro veškeré spory vzniklé mezi námi a smluvním partnerem se zakládá podle našeho sídla.

17.3 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí výlučně platným českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.


18.0 Závěrečná ustanovení

18.1 Pokud by byl podán insolvenční návrh na dodavatele nebo jej podal on sám na svou osobu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v rozsahu dosud nesplněné části smlouvy.

18.2 Pokud by některé ustanovení těchto podmínek či případné další ujednání bylo neplatné nebo se neplatným stalo, platnost smlouvy tím v ostatních ustanoveních není dotčena. Smluvní strany jsou povinny tato neplatná ustanovení nahradit novými, jejichž hospodářský účinek bude co možná nejbližší nahrazovanému ustanovení.

Naše všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout také ve formátu PDF zde.

obchodní podmínky (PDF)

Přejděte nahoru